Formalia

Salgs- og leveringsbetingelser for Zebicon a/s

Version 1,5 / 2021-01-06  

Download PDF

 

Anvendelse og definitioner

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle tjenesteydelser (herefter benævnt YDELSER) mellem Zebicon a/s (SÆLGER) og selskabets kunder (KØBER) medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Emner, forme, prototyper, modeller og fysiske objekter der er tilvejebragt af køber som grundlag for ydelsen betegnes under ét som EMNER. 

 

Aftalens Indgåelse 

Tilbud er gældende 60 dage fra fremsendelsen.
Ved ændring i opgaven er SÆLGER berettiget til at fakturere merforbrug af materialer og tid efter sædvanlig takst.

SÆLGER er berettiget til at fakturere merforbrug af tid som skyldes fejlbehæftede, dårlige eller ”usunde” filer, som via standard filformater (IGES, STEP, STL), ikke lader sig importere fejlfrit i almindeligt CAD-software. 

 

Tegninger, beskrivelser, materiale og emner.

Tegninger eller CAD-parter i papirform eller dataform, beskrivelser, billeder eller andet materiale som er overdraget til SÆLGER i forbindelse med YDELSEN, destrueres/slettes og bortskaffes på almindelig måde, medmindre andet er aftalt.

EMNER returneres til KØBER indenfor 8 dage medmindre andet aftales.
Alle data opbevares af SÆLGER én måned efter levering. Skal rådata, procesdata eller resultatdata bevares ud over denne periode, skal det angives af KØBER i forbindelse med ordrebekræftelsen. 

 

Købers oplysningspligt

KØBER har pligt til at opgive alle relevante informationer om EMNET vedrørende personlig sikkerhed og arbejdsmiljø i forbindelse med overdragelsen.

For det tilfælde at hele eller dele af opgaven løses på KØBERS eller tredje mands faciliteter er KØBER ansvarlig for at opgive alle relevante informationer vedrørende personlig sikkerhed og arbejdsmiljø, herunder udlevere relevante sikkerhedsforskrifter.

Ligeledes gælder også enhver faktor som kan have betydning for drift og sikkerhed af måleudstyr og apparater som anvendes til løsning af opgaven. Herunder, men ikke begrænset til, lysforhold, miljøforhold og adgangs- og pladsforhold.

Ventetid og/eller spildtid faktureres særskilt udover tilbudsprisen/ordrebekræftelsen. 

 

Leveringstid

Leveringstid aftales i hvert enkelt tilfælde på grund af ydelsens karakter. Leveringstid er fastsat af SÆLGER efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse / ordrebekræftelsens udstedelse. Leveringstiden regnes fra den dag, hvor der er opnået enighed om ydelsens udførelse og sammensætning og EMNET er til SÆLGERS rådighed. 

 

Forsinkelse

Konstaterer SÆLGER at de ikke kan levere til rette tid, eller må forsinkelse fra deres side anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give KØBER skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsag samt så vidt muligt tidspunktet, hvor leverancen forventes at kunne finde sted.

Hvis forsinkelser ved leverancen skyldes force majeure eller KØBERS handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, der efter omstændighederne skønnes rimeligt. 

 

Levering

Resultater og data leveres i elektronisk/digital form via SÆLGERS WeTransfer Channel. Alternativt kan levering ske pr e-mail, fysisk datamedie pr post eller efter købers anvisning. 

 

Pris og betaling

Priser angives i danske kr. samt eksklusive moms, fragt, emballage og eventuelle håndteringsomkostninger. Betalingsbetingelser er løbende måned +15 dage.

SÆLGER er berettiget til at kræve aconto betaling, hvis det akkumulerede tilgodehavende overstiger 50.000,00 kr. uanset betalingsbetingelserne i øvrigt.

SÆLGER er, uden angivelse af årsag, berettiget til at forlange forudbetaling. Det vil da fremgå af tilbud eller ordrebekræftelse.

Ved for sen betaling tillægges rente 1,5 % pr påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Ved udsendelse at betalingspåmindelse er sælger berettiget til at beregne et særskilt gebyr. 

 

Ejendomsforhold

Leverancen forbliver SÆLGERS ejendom, indtil der er erlagt fuld betaling.

Redskaber og værktøjer, der er tilvejebragt til brug ved leverancen, forbliver i SÆLGERS ejendom, uanset at udvikling og/eller fremstilling er særskilt faktureret til KØBER.

Enhver form for teknik, strategi eller metode som SÆLGER måtte udvikle i tilknytning til SÆLGERS ydelser, tilhører SÆLGER uanset om dette måtte foregå i samarbejde med KØBER. 

 

Reklamation

KØBER er berettiget og forpligtet til at informere SÆLGER om fejl eller mangler i leverancen. Dette skal ske snarest og inden 8 dage fra levering.

Reklamation berettiges alene med udgangspunkt i leverancen og således ikke i forhold til de eventuelle processer KØBER foretager eller ønsker at foretage i egne valgte systemer.

SÆLGER er berettiget og forpligtet til at afhjælpe mangler eller fejl som skyldes fejl i processer eller håndtering. Det er SÆLGERS vurdering om dette afhjælpes igennem modifikationer eller omgørelse at hele eller dele af processen.

Reklamationer berettiger ikke KØBER til afslag i pris eller ophævelse af aftalen. 

 

Ansvar

Enhver form for elektronisk kommunikation sker for KØBERS risiko og ansvar. Eventuel kryptering af data sker på KØBERS opfordring og anvisning.

SÆLGER betragter ikke e-mail eller anden elektronisk kommunikation som sikker bortset fra dataudveksling via SÆLGERS anbefalede datakanal.

EMNER indgår i processerne på KØBERS ansvar og risiko. Eventuel forsikring af EMNERNE sker for KØBERS regning og på KØBERS initiativ.

SÆLGER kan på ingen måde gøres ansvarlig for, hvorledes KØBER anvender leverancen.  Herunder til formål som strider mod lovgivningen.

SÆLGER hæfter ikke for driftstab, råvaretab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelse eller mangler. 

 

Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, hvis de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mangel på transportmidler samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes force majeure.

Force majeure, medfører kun ansvarsfrihed, hvis deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen.

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, straks, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

Ved force majeure hos KØBER skal denne dække de omkostninger, SÆLGER pådrager sig for at sikre og beskytte leverancen.

Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, hvis aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af force majeure.